logo-bakerys-vn
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Bánh tầng

Sắp xếp
 • BNT51 - Bánh Tầng
  BNT51
  800.000
 • BNT50 - Bánh Tầng
  BNT50
  1.350.000
 • BNT49 - Bánh Tầng
  BNT49
  850.000
 • BNT48 - Bánh Tầng
  BNT48
  850.000
 • BNT47 - Bánh Tầng
  BNT47
  930.000
 • BNT46 - Bánh Tầng
  BNT46
  1.000.000
 • BNT45 - Bánh Tầng
  BNT45
  950.000
 • BNT44 - Bánh Tầng
  BNT44
  850.000
 • BNT43 - Bánh Tầng
  BNT43
  1.350.000
 • BNT41 - Bánh Tầng
  BNT41
  950.000
 • BNT40 - Bánh Tầng
  BNT40
  950.000
 • BNT39 - Bánh Tầng
  BNT39
  980.000
 • BNT38 - Bánh Tầng
  BNT38
  1.000.000
 • BNT37 - Bánh Tầng
  BNT37
  1.030.000
 • BNT36 - Bánh Tầng
  BNT36
  1.000.000
 • BNT35 - Bánh Tầng
  BNT35
  1.000.000
 • BNT34 - Bánh Tầng
  BNT34
  950.000
 • BNT33 - Bánh Tầng
  BNT33
  1.350.000
 • BNT32 - Bánh Tầng
  BNT32
  980.000
 • BNT31 - Bánh Tầng
  BNT31
  1.000.000
 • BNT30 - Bánh Tầng
  BNT30
  1.030.000
 • BNT29 - Bánh Tầng
  BNT29
  800.000
 • BNT28 - Bánh Tầng
  BNT28
  1.350.000
 • BNT27 - Bánh Tầng
  BNT27
  1.600.000
 • BNT26 - Bánh Tầng
  BNT26
  1.600.000
 • BNT25 - Bánh Tầng
  BNT25
  1.130.000
 • BNT24 - Bánh Tầng
  BNT24
  800.000
 • BNT23 - Bánh Tầng
  BNT23
  850.000
 • BNT22 - Bánh Tầng
  BNT22
  880.000
 • BNT21 - Bánh Tầng
  BNT21
  580.000
 • BNT20 - Bánh Tầng
  BNT20
  830.000
 • BNT19 - Bánh Tầng
  BNT19
  880.000
 • BNT18 - Bánh Tầng
  BNT18
  850.000
 • BNT17 - Bánh Tầng
  BNT17
  900.000
 • BNT16 - Bánh Tầng
  BNT16
  900.000
 • BNT15 - Bánh Tầng
  BNT15
  1.030.000
 • BNT14 - Bánh Tầng
  BNT14
  1.050.000
 • BNT13 - Bánh Tầng
  BNT13
  980.000
 • BNT12 - Bánh Tầng
  BNT12
  980.000
 • BNT11 - Bánh Tầng
  BNT11
  900.000
2 » ( 2 )

Bánh sinh nhật bakerys.vn Phát triển bởi Nét Việt Bakery & Flowers